Privacyverklaring

 

Stichting Happy Kids - Happy People respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: hhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: "De Beheerder") Stichting Happy Kids - Happy People, gevestigd te Thorbeckestraat 47, 3762SM Soest. kvk 85444642

 

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting Happy Kids - Happy People. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online indicator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, cuturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u of u minderjarige kind(eren)

Naam, geslacht, geboortedatum (leeftijd) adresgegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s).

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: Onze ledenadministratie. Een aantal van uw persoonsgegevens kunnen erg handig zijn als wij u willen bereiken, ook in geval van nood.

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hen betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@happykids-happypeople.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen  

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@happykids-happypeople.nl

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinde.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarde, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 - Contact 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Alrieke Tillema, info@happykids-happypeople.nl  0652543573

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 24 mei 2018 tot nader order.